นโยบายความเป็นส่วนตัว


 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้
  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ที่ลูกค้าแจ้งมาเท่านั้น
 2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล
  • บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
   • เพื่อใช้ในการดำเนินการ การคำนวณภาษี / วางแผนภาษี / การเตรียมแบบแสดงภาษี
   • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานบริษัท การแจ้งเตือนหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก ในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว
 4. ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • Email: mkt.fastfashion@gmail.com
 5. ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า
  • Facebook: @coffeecapsule.co
  • Line: @coffeecapsule
  • Email: mkt.fastfashion@gmail.com
  • โทร 081-1414115